SURPMO a.s.
Projektové středisko
Hradec Králové

Československé armády 219/24
500 03 Hradec Králové

Tel: 495 514 729
Fax: 495 511 366
e-mail: surpmohk@iol.cz

 

SURPMO a.s. - projektové středisko Hradec Králové

Projektové středisko je specializováno na urbanistické práce prováděné pro kraje, města a obce regionu východních Čech, středních Čech i Moravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady a do prosince 2002 i pro okresní úřady. Zpracovává územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci krajů, měst a obcí, a to především v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém, dále pak v kraji Olomouckém, Vysočina a Středočeském. Předností práce Projektového střediska je komplexní řešení území s důrazem na udržitelný rozvoj. S architekty spolupracují přední specialisté všech profesí.

Projektové středisko zpracovává rovněž strategie a plány rozvoje, územně analytické podklady a oborové dokumenty všech úrovní. Poskytuje poradenskou činnost související se všemi výše uvedenými pracemi. Základem pro stanovení realizovatelného programu rozvoje je dokonalá znalost území, jeho hodnot, limitů jeho využití a uspořádání. V těchto pracech dochází ke spojování dvou disciplin – územního a regionálního plánování.

Dále Projektové středisko zpracovává mapy využití území, konfrontační výkresy, evidenční pasporty objektů včetně fotodokumentace. Věnuje se též Programu obnovy vesnice. Zabývá se vypracováním generelů územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES), podílí se na zpracování plánů péče pro chráněná území a zpracovává biologické posudky a krajinářská vyhodnocení. Rovněž spolupracuje na hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí a zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

Pracovní tým Projektového střediska Hradec Králové vedený autorizovaným architektem je složen z odborníků specialistů, kteří mají zkušenosti z oblasti územního plánování, regionální a strukturální politiky, projekční činnosti, veřejné správy, ekonomického a organizačního poradenství včetně trans-národních projektů. Všichni jsou držiteli příslušného oborového oprávnění k projektování, resp. autorizace (dopravní a technická infrastruktura, ÚSES, geologie, ekonomika atd.). Od roku 1995 zpracovává středisko veškeré materiály digitálně (ArcGIS, AutoCAD, MS Office v aktuálních verzích).